درباره ما

من دانشجوی پژوهشی و پزشکی پیرگوا هستم و در حال حاضر در انستیتو پیرگوا در زمینه پزشکی تحقیق و کار می کنم. من دانشجوی پژوهشی و پزشکی پیرگوا هستم و در حال حاضر در انستیتو پیرگوآ در زمینه پزشکی مشغول به تحقیق و کار هستم. من دانشجوی پژوهشی و پزشکی پیرگوا هستم و در حال حاضر در انستیتو پیرگوا در زمینه پزشکی تحقیق و کار می کنم. من دانشجوی پژوهشی و پزشکی پیرگوا هستم و در حال حاضر در انستیتو پیرگوآ در زمینه پزشکی مشغول به تحقیق و کار هستم.